Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Η' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31°

Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει από τη γενική συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τούτο με ημερήσια διάταξη την τροπολογία των άρθρων που πρέπει να τροποποιηθούν και απαρτίζεται από το μισό συν ένα από τους εκπληρώσαντες τις υποχρεώσεις τους μελών.

Άρθρο 32°

Η απόφαση για την τροποποίηση πρέπει να ληφθεί με την ψήφο των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Άρθρο 33°

Για κάθε περίπτωση που αφορά τον σύλλογο και τους σκοπούς του, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζει η γενική συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. ή των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 34°

Ο Σύλλογος έχει τη δίκη του σφραγίδα κυκλική, που φέρει γύρω τις λέξεις «Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου» και στη μέση καλλιτεχνική παράσταση «δορκάδος».

Επίσης δικό του λάβαρο μεταξοΰφαντο των εθνικών χρωμάτων με την ίδια παράσταση στη μέση και γύρω την επωνυμία του Συλλόγου. Γιορτάζει δε την 26η Ιουλίου στο πανηγύρι του χωριού.

Άρθρο 35°

Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί από τα μέλη του σε γενική συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τούτο και απαρτίζεται από τα δύο τρίτα τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει μέλη του, η απόφαση δε για διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων από τα μέλη, που παρίστανται στη συνέλευση. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται ως εξής: α)- ότι αφορά την περιουσία του τμήματος Μορφωτικού Συλλόγου (παραδοσιακές στολές, αίθουσες, γραφεία, λαογραφικό και ιστορικό υλικό κ.λ.π ) διατίθεται στην Κοινότητα ή στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού ανάλογα όπως θα ορίσει η γενική συνέλευση που έλαβε την απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία, β).-ότι αφορά την περιουσία του ορειβατικού τμήματος διατίθεται στο Δημόσιο ειδικά στη γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να χρησιμοποιηθεί για αθλητικούς εν γένει σκοπούς.

Βρυσοχώρι 4.11.2000