Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΎΝΕΛΕΥΣΈΙΣ

Η γενική συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο και στο χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου, μετά από προηγούμενη πρόσκληση του Δ.Σ., που γίνεται μπροστά από 8 ημέρες τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι η σύγκληση της είναι αναγκαία, ή όταν ζητήσει τη σύγκληση της εγγράφως το 1/3 των τακτικών μελών που εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Ταμείο του Συλλόγου. Στη σχετική αίτηση αναγράφονται και τα θέματα, που θα συζητηθούν, όπως επίσης αναγράφονται αυτά και στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Οι προσκλήσεις για τη γενική συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε, από τον γενικό γραμματέα, από τον οποίο και αποστέλλονται σε κάθε ένα από τα τακτικά μέλη του Σωματείου οχτώ τουλάχιστον ημέρες μπροστά από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως. Η πρόσκληση αναγράφει με λεπτομέρεια τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 13ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίσταται το 1/3 των τακτικών μελών, που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο ταμείο του Συλλόγου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε νέα συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, που θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που είναι ταμειακά εντάξει. είναι δε άκυρες, αν αφορούν θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των παρόντων.

Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της γενικής συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκλέγονται από τα παρόντα στη γενική συνέλευση μέλη. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, καθώς και από τα τρία μέλη του Σωματείου. που παρευρίσκονταν στη συνέλευση και υποδεικνύονται από αυτή.

Άρθρο 15ο

Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουλίου κάθε χρόνου λογοδοτεί υποχρεωτικά το Δ.Σ. που αποχωρεί για τα πεπραγμένα της διοικήσεως στο διάστημα της θητείας του και διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής πάνω στον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως. Για την λογοδοσία του Δ.Σ. και την έκθεση του πορίσματος του ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής αποφάσιζει η συνέλευση, που εγκρίνει η όχι τον απολογισμό της διαχειρίσεως του Δ.Σ. της χρήσεως που έληξε. Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα στο Δ.Σ μπορούν να υποβάλλουν αυτή την ημέρα της εκλογής. Ακολουθεί η εκλογή του νέου Α.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής και λαμβάνονται αποφάσεις σε όλα τα γενικής φύσεως ζητήματα του Συλλόγου που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Η γενική συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.