Βρυσοχώρι

Μερικά από τα πολλά γεφύρια του χωριού

Βρυσοχώρι
Γεφύρι Κουίτσας.
Βρυσοχώρι
Το γεφύρι μετα το Χροσταση.
Βρυσοχώρι Βρυσοχώρι
Γεφύρι Σκαρβένας.
Βρυσοχώρι